No
Member
สมัครสมาชิก ฟรี ! | ลืมรหัสผ่าน | ? สมัครสมาชิกแล้วได้อะไรบ้าง
ชื่อล็อคอิน
รหัสผ่าน
มุมน่าสนใจ
 
   
 

Exam (แบบทดสอบออนไลน์)
 ชื่อแบบทดสอบ : ข้อสอบ O-net
      ช่วงชั้น / กลุ่มสาระ : ม.4 - สังคมศึกษา-ศาสนา-และวัฒนธรรม
      เวลาลง : 2011-05-11 00:10:13

?คำถามที่ 1. ที่กล่าวว่าศิลาจารึกสุโขทัย เป็นหลักฐานปฐมภูมิที่มีคุณค่า เพราะเหตุใด
ข้อ 1. เป็นหลักฐานทางประวัติที่เก่าแก่ที่สุด
ข้อ 2. เป็นบันทึกลายลักษณ์อักษรที่คงทนถาวร
ข้อ 3. เป็นบันทึเหตุการณ์ที่เกิดจากความประสงค์ของพระมหากษัตริย์ในยุคนั้น
ข้อ 4. เป็นหลักฐานประวัติศาสตร์ที่มีความสมบูรณ์ไม่ต้องค้นคว้าจากหลักฐานอื่นๆ อีก

?คำถามที่ 2. สมชายและสมหญิงใช้ข้อมูลเดียวกันในการเขียนรายงานประวัติศาสตร์เรื่องท้าวสุรนารี ผลปรากฎว่างานของสมชายมีคุณค่ามากกว่างานของสมหญิง เพราะเหตุใด
ข้อ 1. การตั้งสมมติฐาน
ข้อ 2. การคัดเลือกข้อมูล
ข้อ 3. การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อ 4. การตรวจสอบข้อมูล

?คำถามที่ 3. ในยุคคลาสสิก จักรพรรดิโรมันสามารถสร้างสังคมนานาชาติภายใต้กฎหมายเดียวกันโดยใช้ภาษาใดร่วมกัน
ข้อ 1. ภาษากรีก
ข้อ 2. ภาษาละติน
ข้อ 3. ภาษาฮีบรู
ข้อ 4. ภาษาเฮลเลนิก

?คำถามที่ 4. ใน คศ.2006 อดีตประธานาธิบดีฮุสเซน (Saddam Hussein) ถูกดำเนินคดีในข้อหากระทำอาชญากรรม ต่อมนุษยชาติจากกรณีใด
ข้อ 1. การเข้ายึดครอบครองคูเวต และสังหาร
ข้อ 2. การปราบปรามชาวมุสลิมนิกายชีอะฮ์ทางภาคใต้
ข้อ 3. การปราบปรามชนกลุ่มน้อยชาวเคิร์ตทางภาคเหนือ
ข้อ 4. การกวาดล้างชาวมุสลิมนิกายชุนนีชานกรุงแบกแดด

?คำถามที่ 5. ข้อใดคือปัญหาและอุปสรรคขององค์การสหประชาชาติในการรักษาสันติภาพโลกในปัจจุบัน
ข้อ 1. สหรัฐอเมริการมีบทบามมากขึ้นในการดำเนินงานเพื่อรักาาสันติภาพของโลก
ข้อ 2. ความร่วมมือและความช่วยเหลือจากประเทศสมาชิกที่มีฐานะมั่นคงลดน้อยลง
ข้อ 3. องค์การระหว่างประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ มีบทบาทมากขึ้นในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อรักษาสันติภาพ
ข้อ 4. ขอบข่ายการดำเนินงานรักษาสันติภาพขององค์การสหประชาติกว้างขวางและมีปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น

?คำถามที่ 6. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยที่เป็นลายลักษ์อักษรข้อใดมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์น้อย
ข้อ 1. ศิลาจารึก
ข้อ 2. หนังสือราชการ
ข้อ 3. เอกสารส่วนบุคคล
ข้อ 4. ตำนาน

?คำถามที่ 7. การปฏิรูปการปกครองในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถก่อให้เกิดผลที่สำคัญอย่างไร
ข้อ 1. ทำให้สถาบันขุนนางมีอำนาจเข้มแข็งมากขึ้น
ข้อ 2. ทำให้เกิดการแย่งชิงอำนาจทางการเมืองหลังการปฏิรูปบ่อยครั้ง
ข้อ 3. ทำให้กลุ่มเ้จ้านายมีอำนาจต่อรองผลประโยชน์กับกลุ่มขุนนางมากยิ่งขึ้น
ข้อ 4. ทำให้เกิดความขัดแย้งกับอาณาจักรเพื่อนบ้านของอาณาจักรอยุธยาที่อยู่โดยรอบ

?คำถามที่ 8. ภายหลังไทยทำสัญญาเบาร์ริ่งกับอังกฤษใน พ.ศ.2398 แล้ว ก่อให้เกิดความเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยอย่างไร
ข้อ 1. ไทยต้องยกเลิกระบบผูกขาดการค้าโดยพระคลังสินค้ากับสินค้าบางประเภท
ข้อ 2. มีการปรับปรุงภาษีสินค้าขาเข้าบางประเภทเป็นร้อยละ 3
ข้อ 3. เงินตราได้เข้ามามีความสำคัญมากในทุกระดับของสังคมและทุกกิจกรรม
ข้อ 4. ความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์และทรัพย์สินเงินตราเริ่มลดน้อยลง

?คำถามที่ 9. ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ความเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองการปกครองที่มีแนวคิดที่จะให้ประชาชนชาวไทยรู้จักการปกครองตนเองมากที่สุด ได้แก่เรื่องใด
ข้อ 1. การจัดตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน
ข้อ 2. การจัดตั้งเสนาบดีสภา กระทรวง กรม แบบชาติตะวันตก
ข้อ 3. การจัดตั้งมณฑลเทศาภิบาล
ข้อ 4. การจัดตั้งสุขาภิบาล

?คำถามที่ 10. ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ก่อนหน้าที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 รัชกาลที่ 7 ทรงมีแนวพระราชดำริทางการเมืองในการริเริ่มประชาธิปไตยอย่างไร
ข้อ 1. ทรงริเริ่มให้มีการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อใช้เป็นหลักในการปกครองประเทศ
ข้อ 2. มีการประกาศให้พระราชบัญญัติเทศบาลฉบับแรกใน พ.ศ.2474
ข้อ 3. โปรดให้มีการทดลองเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรในบริเวณพระราชวังดุสิต
ข้อ 4. ทรงจัดตั้งอภิรัฐมนตรีสภาเป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน 
Thai-Education
www.thai-education.com
บันเทิง:
เกมส์สนุก:
ความรู้:
ข่าวการศึกษา , มุมคุณครู , ผลงานนักเรียน , เผยแพร่ผลงานวิชาการ , คลังความรู้ , ข้อสอบออนไลน์ , มุมคุณธรรม
บริการ:
ติดต่อโฆษณา